Studia de securitate

Slider

DLA AUTORÓW

Artykuły i inne materiały zgłaszane do publikacji należy w formie załącznika przesyłać pod adres: studiadesecuritate@up.krakow.pl. W treści e-maila prosimy podać swój tytuł lub stopień naukowy oraz dokładny adres korespondencyjny. Do e-maila należy dołączyć także wypełnione i podpisane Oświadczenie Autora.
Przyjmowane do Redakcji teksty w pierwszej kolejności podlegają analizie przez Kolegium Redakcyjne, które ustala czy nadesłany materiał spełnia wymogi techniczne, jego tematyka jest adekwatna do profilu Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate” oraz czy tekst powstał zgodnie z zasadami etycznymi opisanymi w sekcji „procedury i dobre praktyki”. W przypadku gdy artykuł spełnia powyższe kryteria przekazywany jest do Recenzentów.
Przysyłane artykuły powinny mieć strukturę składającą się z następujących głównych części: wprowadzenie, metody, wyniki, dyskusja oraz wnioski (Szablon struktury tekstu).

Objętość tekstu

Minimalna objętość artykułu to 0,5 arkusza wydawniczego, czyli 20 tysięcy znaków (znaki liczone łącznie ze spacjami oraz przypisami). Maksymalna objętość artykułu to 1 arkusz wydawniczy. W przypadku recenzji książek, biogramów, informacji o publikacjach i konferencjach oraz innych komunikatów z życia naukowego maksymalna objętość tekstu to 20 tysięcy znaków (łącznie ze spacjami).

Bibliografia i przypisy w tekście

Opisy bibliograficzne w bibliografii oraz przypisy w tekście powinny być tworzone według stylu APA. Bibliografia powinna obejmować tylko pozycje cytowane w artykule. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów lub w razie braku autora według pierwszej litery tytułu.

Przypis (w nawiasie okrągłym) powinien zawierać nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie numer strony, cytowanej publikacji.

Przykłady opisów bibliograficznych i przypisów wg APA

I. Monografia:
Kowalski, J. (2018). Bezpieczeństwo współczesne. Wydawnictwo Małopolskie.
Przypisy śródtekstowe: (Kowalski, 2018), (Kowalski, 2018, s. 56), Kowalski (2018).

II. Rozdział w monografii:
Batorowska, H. (2017). Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym – kierunki badań. W H. Batorowska, E. Musiał (Red.), Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym (s. 9–28). Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Przypisy śródtekstowe: (Batorowska, 2017), (Batorowska, 2017, s. 14), Batorowska (2017).

III. Artykuł w czasopiśmie:
Kopeć, R. (2019). Powrót „gwiezdnych wojen”? Trendy rozwojowe amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”, 9(4), 6–28. DOI 10.24917/26578549.9.4.
Przypisy śródtekstowe: (Kopeć, 2019), (Kopeć, 2019, s. 17), Kopeć (2019).

IV. Źródło internetowe (strony organizacji itp.):
Policja (2022), Pomoc humanitarna dla Ukrainy. Dostęp 04.03.2022, https://policja.pl/pol/aktualnosci/215226,Pomoc-humanitarna-dla-Ukrainy.html.
Przypisy śródtekstowe: (Policja, 2022).

V. Źródło internetowe (tekst autorski):
Poushter, J., Fagan, M. (2020). Americans See Spread of Disease as Top International Threat, Along With Terrorism, Nuclear Weapons, Cyberattacks. Pew Research Center. Dostęp 07.03.2022, https://www.pewresearch.org/global/2020/04/13/americans-see-spread-of-disease-as-top-international-threat-along-with-terrorism-nuclear-weapons-cyberattacks/.
Przypisy śródtekstowe: (Poushter, Fagan, 2020), Pousher i Fagan (2020).

W przypadku źródeł internetowych należy korzystać z rozszerzonego wzoru opisu zawierającego datę dostępu do źródła.

VI. Akt prawny:
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz.U. 2018 poz. 1560.
Przypisy śródtekstowe: (Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 2018), Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2018)

Formatowanie tekstu

Formatowanie tekstu (nagłówków, akapitów, tekstu tabel i bibliografii) zostało zdefiniowane w pliku – szablonie formatowania: Narzędzia główne > Style.
Każdy wykres, tabela, rysunek itp. powinien być opisany z podaniem tytułu oraz wskazaniem źródła. Odwołania do tabel lub wykresów wpisujemy w tekście w nawiasach okrągłych, np.: (Tab. 1), (Rys. 1)
Tytuły czasopism, książek, zasobów WWW występujące w tekście należy pisać kursywą bez cudzysłowu. Wyrazy w językach obcych należy podawać kursywą.

Aktualności